دنيای روح   ارتباط با ما بازگشت به صفحه اصلی
 

برگزيده سخنان دمونيم - دوم اکتبر دوهزار و یازده

برگزيده سخنان دمونيم - سوم ژانویه​ی دو هزار و ده

چگونگی پايان يك سال و آغاز سالی تازه - سی​ام دسامبر دوهزار و هفت

شهادتنامه​ی مقدسین به والدین راستین
دنیای روح و زوجهایی كه مراحل بركت را تكمیل نكرده‌اند
راهنمایی‌های ضروری برای خانواده‌های بركت گرفته  -  دمونیم
شكوه كارهای روحی مخصوص -  دمونیم - پانزدهم ژانویه​ی دوهزار و پنج
كلام والدین راستین - دمونیم - بیست و چهارم دوهزار و چهار
پیام هونگ جین نیم و دمونیم از دنیای روح  - سی​ام مارس دوهزار و چهار
اهمیت مراسمهای آزادسازی و بركت اجداد - دمونیم - دوازدهم دسامبر دوهزار و سه
پیام هونگ جین نیم - سوم سپتامبر دوهزار و سه
خدا والدین بشریت - دکتر سنگ هان لی - اوت دوهزار وسه
چگونگی كار فرشتگان پزشك و پرستار - دمونیم - بیست و نهم مارس دوهزار و سه

مراسم بركت نسل دومی ھا در دنيای روح - دمونیم - دوازدهم اكتبر سال دوهزار و دو

سخنان دمونیم -  بیست و چهارم اوت دوهزار و دو
مراسم آزادی دنیای روح و پیام عیسی - چهاردهم اكتبر دوهزار
 
بازگشت به بالا