هدف   ارتباط با ما بازگشت به صفحه اصلی

 

والدین راستین در تلاش برای بازسازی خانواده​ی اصیل بشری متمرکز بر خدای راستین بر پایه​ی عشق راستین به فرزندان خود می​آموزند تا:

  • عشق راستین خدا را به ارث برده

  • اتحاد روح و جسم  در سطح فردی، اتحاد شوهر و زن ، والدین و فرزند و برادر و خواهر در سطح خانواده را بواقعیت درآورده

  • برای اتحاد انسان و خدا، یا تاسیس دوباره​ی ارتباط  قلبی خدا و انسان، بعنوان هدف اصیل تمامی مذاهب تلاش داشته

  • و بشکل واقعی آغازگر اتحاد مذهب و علم  و یا اتحاد تمدن روحی و تمدن مادی باشند.

در این راستا لازم است تا با تمرکز بر ایده​آل خانواده بعنوان واحد راستین زندگی بشری و پایه​ای اساسی برای شکل​گیری تمامی ایده​آلها، آن را بشکلی راستین برپا داشته و از شکوفایی آن حفاظت نمود.

۱ – تحكيم خانواده

یعنی شکل​گیری و حفاظت خانواده‌هائی كه تلاش دارند تا تجسم ايده‌آل عشق راستين شده و آغازگر یک دنيای صلح آميز و متحد در بين تمامی انسانها، اديان و نژادهای مختلف باشند. اين امر بر پايه​ی اصل همزیستی، خانواده‌ها را بر آن خواهد داشت تا بعنوان اعضای واقعی یک خانه با يكديگر برای حل و فصل تمامی انواع مشکلات و موانع اجتماعی و در نهایت تمامی مشکلات دنیا تلاش و همکاری متقابل داشته باشند.

۲ - تحول در افكار و انديشه‌ها

مردم در سراسر دنيا با مشكلات اجتماعی و سياسی بسياری مواجه هستند كه با ابعاد مذهبی و ايدئولوژيكی وسیعی، تنها با رجوع به راهکارهای سیاسی حل و فصل نخواهند بود. راه حل راستین مشكلات منطقه‌ای و بين‌المللی تنها در ميان افرادی یافت مي‌شود كه با پیش گرفتن یک زندگی براساس عشق راستین برای خاطر ديگران زندگي مي‌كنند. بعبارت دیگر صلح جهانی توسط افرادی بدست مي‌آيد كه نخست خود توانائی اصلاح شدن دارند و برای نيل به اتحاد قلبي آماده​ی رفتن به ورای تمامی مرزهای نژادی، مذهبی، فرهنگی و ايدئولوژيكی هستند.  

انديشه​ی تحول باید بطور واقعی در خانواده‌ها شكل گيرد. به معنای دیگر والدين متعهد می​شوند تا يكديگر را دوست داشته و با احترام به يكديگر الگو و نمونه​ی خوبي برای فرزندانشان بشوند. فرزندان زمانی قادر خواهند بود صلح را درك كرده و به ارث ببرند كه آن را در قلب، رفتار و گفتار والدين خود  مشاهده کنند. درواقع خانه‌​ی لبريز از عشق مي‌تواند آغازگر یک دنيای صلح آميز باشد. با ريشه دواندن در خاك مستعد زندگی چنین خانواده​ای، بشریت توان دستیابی به قله​های شکوه  در تمامی سطوح را دارا خواهد بود.

۳ – ارزشهای خانوادگی 

تلاش برای بوجود آوردن محيط بين‌المللی مساعد برای "ارزشهای راستین خانوادگي"، اساس يك خانواده​ی سالم، بر مبنای تعهد متقابل زن و شوهر در حفظ پاكي عشق زناشوئی می​باشد. همین امر مبنای احترام به اصول روابط و در نهایت حفاظت از شکوفائی هر روز خانواده است. درواقع زن و شوهر می​بايد حامي ايده​ی وفاداری و احترام متقابل باشند، در مقام والدين، فرزندان خود را دوست داشته و از آنها حمايت كنند، با دوری از هر گونه استثمار و سوءاستفاده، آنها را بعنوان سروران دنیای برتر با بهترين اصول اخلاقی آموزش دهند. فرزندان در چنين خانواده‌های به والدين، پدربزرگها و مادربزرگهايشان احترام گذاشته و در رشد و شکوفایی خود، عشق و زیبایی را به آنها باز خواهند گرداند. رهبران سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی برخاسته از چنین خانواده​هایی، رهبران واقعی و راستین بشری برای ساختن یک دنیای بهتر خواهند بود.

۴ – اتحاد و صلح جهانی

در بازگشت انسانها به آغوش والدین راستین در خانواده​ی جهانی، محيط جهانی مساعد برای تمامی خانواده‌ها در نیل به آرامش و شادی واقعی بوجود خواهد آمد. و در این راستا تمامی تلاشها برای آموزش و بازسازی آن خانواده​ی جهانی هدف اساسی تمامی ارتباطات، گردهمایی​ها و گفتگوها می​باشد. آغوش گرم خانواده متمرکز بر عشق راستین خدا تنها جایگاه مساعد برای نیل به  تمامی ایده​​آل​ها و آرزوهای پاک بشری  است.

 

بازگشت به بالا