آرشیو (رویدادها)   ارتباط با ما بازگشت به صفحه اصلي
 
دو نکته - هجدهم نوامبر دوهزار و نه
ششمین تور سخنرانی جهانی

خلاصه ای از دستور العمل والدين راستين - اول ژانویه​ی دوهزار و هفت

اعلام تغيير در نحوه​ی ختم دعا

انتقال باشکوه به حوزه​ی تسلط ايده​آل آفرينش

سه روز اول سال دوهزار و پنج

چھل روز ويتنسينگ در چھارمين سال چان ايل گوك - بیست ژولای دوهزار و چهار

روز "ان شی ایل" - پنجم ماه مه دوهزار و چهار
مراسمهای مهم و مشیت شده​ی برگزار شده در اولین، دومین و سومین ان شی ایل  - پنجم ماه مه دوهزار و چهار
كنفرانس و راهپیمایی صلح - بیست و هشتم سپتامبر دوهزار و سه
صلح تحت تسلط خدای واحد - بیست و دوم سپتامبر دوهزار و سه
اعلامیه​ی صلح سئول - پانزدهم اوت دوهزار و سه
چیل ایل جال - اول ژولای دوهزار و سه
فستیوال فرهنگی ورزشی  دوهزار و سه
آموزش ملت در آمادگی برای اتحاد كره - دهم مارس دوهزار و سه
آنسوی همزیستی در مسیر یك فرهنگ صلح - دوم مارس دوهزار و سه
برگزیده سخنان - دوم مارس دوهزار و سه
با رهبران مذهبی در آمریكا - اول مارس دوهزار و سه
ملازمت به پادشاه خانواده‌های بركت گرفته و انقیاد قطعنامه - ششم فوریه​ی دوهزار و سه

پيشروان ارزشھای خانوادهای راستين - چهاردهم دسامبر دوهزار و دو

اتحاد و ھماھنگی بھشت و زمين - اکتبر دوهزار و دو

خدمت برای صلح عشق راستین در عمل - هشتم اوت دوهزار و دو

روز بچه‌های راستین و نشست رهبران - پنجم نوامبر دو هزار و دو

گزارشی از سفر تاريخی رهبران مذهبی به زادگاه عيسی
آغاز سال دوهزار و دو

مراسم مخصوص شربت مقدس

فستیوال فرهنگی ورزشی سال دوهزار
 
بازگشت به بالا